طراحی وب سایت

صفحه اصلی /آرشیو مطالب /روند توليد نرم افزار

برنامه نويسي سفارشي و روند توليد نرم افزار

نرم افزار هم مانند ساير محصولات چرخــه توليد خاص خــود را دارند و براي توليد آنهــا از روش هاي مختلفي اســتفاده مي شــود. انتخاب يك روش خوب براي توليد نرم افزار به مواردي مانند نوع، حجم و پيچيدگي آن بستگي دارد ، ســاختن يك نرم افزار مانند ساختن يك خانه به نقشه نياز دارد و بايد از قبل همه چيز را پيش بيني كرد. براي ســاختن خانه اي يك طبقه و كوچك شايد محاسبات پيچيده و نقشه هاي حرفه اي ضروري نباشد، در نرم افزار هاي كوچك نيز همين طور است؛ مثلا براي ساختن يك نرم افزار ماشين حساب فقط لازم است عملياتي را كه مي خواهيم ماشين حساب انجام دهد، در ذهن داشته باشــيم و با يكي از زبان هاي برنامه نويسي آشنا باشيم تا بتوانيم يك نرم افزار ســاده بسازيم. طراحي و پياده ســازي نرم افزار هاي متوسط و بزرگ ، مانند ساختن مجتمع مســكوني و برج است. براي ساختن آنها محاسبات و پيش بيني هاي بيشتري نياز است؛ مثلا براي توليد يك سيستم عامل يا يك سيســتم يكپارچه مديريتي لازم اســت همه چيز دقيق محاســبه و اهداف نرم افزار تعيين شود. در اينجا توليد نرم افزار را با ســاختن ساختمان مقايسه كرديم، ولي يك فرق اساســي بين اين دو وجود دارد و آن، اين كه در توليد نرم افزار به دليل قابل مشــاهده نبودن روند رشد پروژه به صورت فيزيكي به ابزارهاي خاصي براي اندازه گيري روند پيشــرفت پروژه نياز داريــم. در ادامه به معرفي چند روش توليد نرم افزار مي پردازيم.

به کارگیری جدیدترین و بـه روزتـرین شیوه های بــرنامـه نـویســی و طراحی در تولیـد نرم افزارهای سفارشی

نرم افزار سفارشی | برنامه نویسی اختصاصی

شرکت آپادانا رایانه وستا، پیشرو در طراحی نرم افزار سفارشی و تولید نرم افزارهای اختصاصی با بهره گیری از کارشناسان خبره افتخار همکاری با شما را دارد

برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با متخصصان ما در ارتباط باشید

روش آبشاري :

در ايــن روش مراحــل بــه صــورت ترتيبــي انجــام مي شــود، ابتــدا نيازهــا بــرآورد شــده، ســپس طراحــي نرم افــزار انجــام مي شــود. در مرحله بعد پياده ســازي به وســيله زبان هــاي برنامه ســازي صــورت مي گيــرد و نرم افــزار تســت مي شــود و در نهايــت به دســت مشــتري مي رســد، تجربــه نشــان داده اســت كه ايــن روش مي تواند براي نرم افزار هاي كوچك جوابگو باشــد. با پيشــرفت روش هــاي توليــد، اين روش منتقــدان زيادي پيدا كرد و امــروزه در كمتر پروژه اي با ديد مهندسي از آن استفاده مي شود

روش افزايشي :

در اين روش يك نمونه با استفاده از روش آبشاري تهيه و در ادامه سعي مي شــود با توجه به نظرات مشتري، نرم افزار تكميل شود. در واقع تا كامل شدن محصول چند روش آبشاري كوچك اجرا مي شود.

روش سريع :

همان طــور كــه از نام اين روش پيداســت توليد يك نمونــه از محصول نرم افزاري در كمترين زمان، هدف روش سريع است. در اين روش كمتر به مباحث قبل از توليد پرداخته مي شود و اين موضوع اجازه مي دهد تا نرم افزار با ســرعت بالايي توليد شود؛ ولي ممكن اســت همين موضوع باعث وجود نقص هاي فراوان در محصول شــود؛ بنابراين آشنايي قبلي از نيازهاي كاربر يك امر مهم در اين روش است.

روش نمونه اي:

در اين روش ســعي مي شــود در ابتدا يك نسخه از نرم افزار تهيه شود و با توجه به نيازمندي ها نســخه اوليه اصلاح شود و نسخه هاي كامل تر تهيه شــود. اين روش به تنهايي قابل استفاده نيســت؛ ابتدا بايد كار را با يكي از روش هاي ديگر شــروع كرد ســپس وارد روش نمونه اي شد. از ويژگي هاي نظرات كاربر اســتفاده مي كند، روش نمونه اي علاوه بر اين كه ســعي دارد با تقسيم پروژه به قسمت هاي كوچك تر ـ كه راحت تر قابل تغيير است ـ ريسك پروژه را كمتر كند. روش هايي كه در بالا ذكر شــد بيشــتر براي نرم افزار هاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد و كمتر از مستند سازي در آنها استفاده مي شود. امروزه مستند ســازي يك از بخش هاي مهم مهندســي نرم افزار به حساب مي آيد. مستند ســازي مي تواند در مواردي همچون شــناخت صحيــح نيازمندي ها، مورد نظر، استفاده مجدد از تجربيات پيش بيني ريسك ها، چگونگي كيفيت يــك پروژه و... مفيد واقع شــود. اما در کل مي توان روند توليد نرم افزار را به صورت زير خلاصه کرد:

شناخت كسب و كار:

يعني وقتي براي يک سازمان يا يک مجموعه خاص نرم افزار توليد مي کنيد بايد روند كار آن مجموعه را بدانيد كه اين مجموعه مي تواند مجموعه اي از افراد كه كار خاصي را انجام ميدهند باشد، مثلاً يک نرم افزار براي قسمت توليد يک کارخانه كاشي سازي توليد مي کنيد پس بايد روند توليد در اين كارخانه را بدانيد..

امكان سنجي:

در اين مرحله بايد برآورد شود كه آيا امكان انجام اين پروژه هست يا نه؟

مهندسي نياز ها:

خواسته هاي مشتري را به طور كامل بررسي و يک سناريو براي انجام پروژه در نظر گرفته مي شود.

تحليل و طراحي:

با توجه به شناخت در مرحله اول و سناريو نوشته شده در مرحله قبل تحليل انجام داده مي شود.

پياده سازي :

كليه كدنويسي ها در اين مرحله انجام ميشود.

تست :

نرم افزار به طور كامل تست ميشود.

تحويل نسخه بتا :

نرم افزار توسط مشتري تست مي شود.

باز بيني :

رفع نواقص و تحويل نسخه اصلي.